Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
Аргументативен текст Аргументативен е текст, в който се разсъждава или се доказват становища по значими проблеми. Названието аргументативен се извежда от латинската дума argиmentиm. B логиката тя се употребява като термин за означаване на довод, факт и положение в подкрепа или отхвърляне на дадено твърдение. Повод за създаване на аргументативния текст е някакъв проблем, който няма еднозначен отговор и подтиква участниците в общуването към размишления. Основната функция на аргументативния текст

Категория на документа: Документи по Български език
1. Същност на съществителното име Самото прилагателно име "съществително" подсказва, че съществителното име назовава същини, които съществуват самостойно. Съществителното име може да назовава конкретни и абстрактни предмети. Конкретните са тези, които можем да видим или да докоснем - маса, врата, кутия, легло. Най-често това са имена на предметите от бита. Конкретните съществителни имена назовават имената на различните моторни превозни средства, машини, механизми и техните части - комбайн, трак

Категория на документа: Документи по Български език
 "Елизия " (реферат) Фонетичната система на езика не е нещо веднъж за винаги дадено.И тя като останалите езикови системи,се развива,търпи по-бавни или по-бързи изменения.Различаваме два основни вида промени:комбинаторни и позиционни,както и спонтанни. Звуковете на човешката реч много рядко се употребяват изолирано.Обикновено те са свързани в звукосъчетания,при което попадат при определени фонетични условия.Звуковите промени,произтичащи най-общо казано,от особеностите на фонетичната среда,нарича

Категория на документа: Документи по Български език
Морфологичен разбор 1.Изнасяме от текста словоформата,която ще изследваме; 2.Определяме към коя от десетте части на речта принадлежи. 3. Откриваме характеристиките според специфичните за всяка част на речта лексико - граматични разреди / наричани традиционно видове същ.,прил. и др./. 4.Определяме изследваната дума по състав и според производността. 5.Записваме граматическите значения ,които притежава наблюдаваната словоформа. Забележки: Терминът словоформа е основен за морфологията и не съвпада

Категория на документа: Документи по Български език
Курсова работа - Минало несвършено време(имперфект) Категория: Курсови работи В съвременния български език в противоположност на повечето днешни славянски езици двете прости (не описателни) глаголни форми за минало свършено (аорист) и минало несвършено време (имперфект), които ни са познати от старобългарски, са запазени като напълно живи, строго разграничени смислово глаголни категории. В развоя им обаче се наблюдават интересни процеси, които докарват между другото и почти пълно изравняване на

Яндекс.Метрика
92 92 100 100